Novosti Manifestacije Senćanska bitka

Zentai időjárás


Senta, Serbia Local Weather

Red vožnja

?

viagra women Cialis for Woman Generic Viagra Viagra Online Sildenafil Citrate 50mg viagra for Sale

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр.8/2006, 9/2011, 28/2012, 26/2016) и члана 29 Статута Туристичке организације општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 11/2012, 38/2012, 27/2016), Управни одбор Туристичке организације општине Сента на седници бр.- 03/2021 одржаној дана 22.03.2021 године  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Туристичке организације општине Сента

 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Сента, на мандатни период од 4 (четири) године.

Општи услови:

1) да је пунолетан,  здравствено и пословно способан

2) да је држављанин Републике Србије

3) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:


1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;

3) активно знање најмање једног страног језика;

4) активно знање српског и мађарског језика (разговор са кандидатом); 

5) управља возилом категорије Б.

 

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:

 

1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена  фотокопија);

2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена  фотокопија);

3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена  фотокопија);

4) уверење да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора-           (не старије од 6 месеци);

5) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења или друге потврде) из којег се може утврдити на којим пословима је стечено радно искуство;

6) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или сертификата о активном знању страног језика;

7) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

8) лекарско уверење опште здравствене способности;

9) фотокопија личне карте;

10) фотокопија возачке дозволе.

Рок за подношење пријава са конкурсном документацијом  је 15 дана, рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Туристичке организације општине Сента.

Кoнкурсна документација доставља се у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати - пријава по конкурсу за избор директора“, на адресу Туристичка организација општине Сента, Главни трг бр. 1, 24 400 Сента  предајом овлашћеном лицу до 15:00 часова или препорученом пошиљком. Датум предаје пошиљке у  пошти сматраће се датумом предаје пријаве по конкурсу.

Управни одбор дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата за директора и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора Скупштина општине Сента доноси Решење о именовању директора Туристичке организације општине Сента.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком Управног одбора против кога није дозвољена посебна жалба.

Све додатне информације и објашњења од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 064/614 7968 или путем мејла: info@sentainfo.org (особа за контакт Жолт Богнар,  председник Управног одбора).

                                                                         

                                                                                                         Председник Управног одбора ТООС

                                                                                                                                Жолт Богнар

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft
Buy NFL tickets and save up to 20ver leading ticket websites. BargainSeatsOnline offers a huge selection of cheap NFL tickets and discount NFL tickets Cheap NFL Jerseys..Cheap NFL Nike Jerseys, 100ewn and Stitched 2012 New Cheap Nike NFL Jerseys China Factory Cheap Sale: Nike NFL Jerseys Wholesale, Wholesale Nike Jerseys, Cheap Nike Jerseys, NFL Jerseys Supply, For Sale Cheap NFL Jerseys. Free Shipping for any orders Cheap NFL Jerseys.